Főoldal » Hírek » Kukába dobta az orvosi ügyeleten lopott pénztárcát - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A négy­rend­be­li lopás miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a bün­te­tett elő­éle­tű nővel szem­ben, aki az egyik cse­lek­ményt orvo­si ügye­le­ten követ­te el.

A vád­irat­ban írt tény­ál­lá­sok egyi­ke sze­rint a nő 2021. júni­us 23-án a tata­bá­nyai orvo­si ügye­let váró­já­ban tar­tóz­ko­dott, ami­kor a ren­de­lő egyik helyi­sé­gé­nek csu­kott, de nem zárt ajta­ján bement, és a sér­tett által a fek­te­tő ágyra helye­zett tás­ká­já­ból kivet­te a sér­tett 4.000,- Ft érté­kű pénz­tár­cá­ját, mely­ben 51.500,- Ft kész­pénz volt. Az elkö­ve­tő a pénz­tár­cá­val a váró­te­rem­ben leült, azt átku­tat­ta, a pénzt kivet­te, a pénz­tár­cát pedig a ren­de­lő bejá­ra­tá­nál lévő ajtó mel­let­ti sze­me­tes­be kidobta.

A sér­tett ezután ész­lel­te a pénz­tár­cá­ja hiá­nyát, azt keres­ni kezd­te. Az elkö­ve­tő azt közöl­te sér­tet­tel, hogy a lopást látta, azt egy férfi követ­te el, aki a pénz­tár­cát a sze­me­tes edény­be dobta. A tol­vaj nő a sér­tet­tet a sze­me­tes edény­hez irá­nyí­tot­ta, aki a pénz­tár­cát megtalálta.

Az elkö­ve­tő ezen kívül 2021. évben egy tata­bá­nyai dro­gé­ri­á­ból két alka­lom­mal össze­sen 24.328,-Ft. érték­ben, egy tata­bá­nyai üzlet­ből hat alka­lom­mal össze­sen 100.491,-Ft. érték­ben lopott külön­bö­ző ter­mé­ke­ket, vala­mint egy tata­bá­nyai sér­tet­től egy darab 92.000,- Ft érté­kű mobil­te­le­font lopott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a külö­nös vissza­eső nőt bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra, 59.500,- Ft vagyon­el­kob­zás­ra ítél­je, vala­mint köte­lez­ze a tata­bá­nyai üzlet­nek oko­zott kár megfizetésére. 

A vide­ón a biz­ton­sá­gi kame­ra fel­vé­te­le látható: