Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Kukákat, faágat és fémhordót dobált az úttestre az ittas férfi Marcaliban - Fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a húszas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki a köz­le­ke­dé­si útvo­nal­ra kiszórt dol­gok­ból csi­nált több útaka­dályt Mar­ca­li­ban, ami­vel a köz­le­ke­dők testi épsé­gét veszélyeztette.

A vád­irat sze­rint vád­lott 2022 már­ci­u­sá­ban az éjsza­kai órák­ban ittas álla­pot­ban cél­ta­la­nul bolyon­gott Mar­ca­li­ban, ami­kor a sze­szes ital­tól agresszív­vé vált, és ran­da­lí­roz­ni kez­dett: ennek során a Pető­fi utcá­ban kihú­zott egy dísz­fa mel­lett álló fa karót a föld­ből, azt több rész­re törte, majd az egyik, 70 cm hosszú dara­bot az úttest­re dobta.

A férfi ezután egy bár bejá­ra­ta előtt álló, pult­ként hasz­nált 200 lite­res fém­hor­dót, majd egy köz­te­rü­le­ti sze­me­test dobott az úttest­re. A férfi ezt köve­tő­en Szé­che­nyi utca irá­nyá­ba indult, ahol egy dísz­fá­ról tört le több nagyobb ágda­ra­bot, ami­ket az úttest­re helye­zett úgy, hogy azok a for­gal­mi sáv nagy részét elfog­lal­ták. Ezután még két kukát dobott ki a Pető­fi, illet­ve a Szé­che­nyi utcá­ban az asz­falt­ra. A férfi vége­ze­tül az egyik üzlet hom­lok­za­tá­ról leté­pett 6 méter­nyi eresz­csa­tor­nát is.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vissza­eső fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A vád­lott ellen nem­rég újabb bün­te­tő­el­já­rás indult, mert - ismé­tel­ten a köz­le­ke­dők testi épsé­gé­re törve - 2022 szep­tem­be­ré­ben hasz­nált sütő­ola­jat öntött ki az egyik mar­ca­li élel­mi­szer­bolt előt­ti útsza­kasz­ra. Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra az újabb bűn­ügy­ben elren­del­ték a férfi letar­tóz­ta­tá­sát is a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt.