Főoldal » Hírek » Kukát borított fel, gépkocsikat rongált meg- videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki par­ko­ló­ban ron­gált meg két gép­ko­csit. A cse­lek­mé­nyét tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021. júni­us 24-én, éjjel, ittas álla­pot­ban az orosz­lá­nyi par­ko­ló­ban dühé­ben fel­bo­rí­tott egy sze­me­tes kon­té­nert. Ezután a férfi egy fém­vá­zas szék­sor­ral betör­te az ott par­ko­ló két gép­ko­csi hátsó szél­vé­dő­it, vala­mint az egyik autó jobb első abla­kát. A két gép­ko­csi­ban össze­sen 108.000 forint ron­gá­lá­si kárt okozott.

A férfi erő­sza­kos cse­lek­mé­nye alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltsen. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a  bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fi­val szem­ben a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint a gép­ko­csik­ban oko­zott kárt a sér­tett­nek térít­se meg. 

A kame­ra­fel­vé­tel ezen a lin­ken tekint­he­tő meg: https://www.facebook.com/watch/?v=939634370233348