Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Külföldi autóvásárlással hitegetve csapta be ismerősét egy budapesti férfi - A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki több mint két­mil­lió forin­tot csalt ki barát­já­tól.

A sér­tett egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon ismer­ke­dett meg a vád­lot­tal, aki­ről úgy tudta, hogy autó­sze­re­lés­sel fog­lal­ko­zik. 2018 máju­sá­ban meg­kér­te, hogy segít­sen neki kül­föld­ről autót vásá­rol­ni.

A vád­lott a sér­tet­tel tör­tént beszél­ge­té­se során valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy a saját cégén keresz­tül tud gép­ko­csit venni egy német, autók­ra lici­tá­ló inter­ne­tes olda­lon, továb­bá fel­aján­lot­ta a segít­sé­gét a meg­vá­sá­rolt gép­ko­csi Magyar­or­szá­gon tör­té­nő for­ga­lom­ba helye­zé­sé­hez is.

A sér­tett ezt köve­tő­en néhány napon belül több mint két­mil­lió forin­tot adott át Deb­re­cen­ben a vád­lott­nak. A férfi még aznap este közöl­te a sér­tet­tel, hogy a gép­ko­csit meg­vet­te, az 2018. júni­us ele­jén fog Magyar­or­szág­ra meg­ér­kez­ni.

A vád­lott az ezt köve­tő hóna­pok­ban több­ször hite­get­te a sér­tet­tet és csa­lád­tag­ja­it, külön­bö­ző valót­lan okok­ra hivat­ko­zott, ami­ért késik a gép­ko­csi beho­za­ta­la.

Az autó meg­vá­sár­lá­sa egy­ál­ta­lán nem állt a vád­lott szán­dé­ká­ban, célja mind­vé­gig a pénz jog­ta­lan meg­szer­zé­se volt, ezál­tal a sér­tett­nek 2.201.000 forint kárt oko­zott. A nő kérte a kárá­nak meg­té­rí­té­sét, a nyo­mo­zás során pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tett elő.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban a járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a járás­bí­ró­ság az ira­tok tar­tal­ma alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést és a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igény­nek adjon helyt.