Főoldal » Hírek » Külföldi csalásokból származó milliókat próbáltak tisztára mosni - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 48 éves fér­fi­val szem­ben, aki meg­bí­zás alap­ján fik­tív céget ala­pí­tott és bank­szám­lát nyi­tott, amely­re kül­föl­dön elkö­ve­tett csa­lá­sok­ból szár­ma­zó 180 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­gű euró érke­zett. A férfi 22 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­get kész­pénz­ben fel­vett, továb­bi 100 mil­li­ót pedig fel akart venni. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2015 júli­u­sá­ban a Buda­pest VIII. kerü­let, Nép­szín­ház utcá­ban meg­is­mer­ke­dett egy kül­föl­di fér­fi­val, aki üzle­ti lehe­tő­sé­get aján­lott neki. Ennek lénye­ge az volt, hogy az elkö­ve­tő céget ala­pít Buda­pes­ten, bank­szám­lá­kat nyit, majd az azok­ra érke­ző - bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó - pénzt juta­lék elle­né­ben kész­pénz­ben fel­ve­szi és átad­ja a meg­bí­zó­já­nak. A vád­lott ennek meg­fe­le­lő­en, ala­pí­tott egy buda­pes­ti szék­he­lyű Kft.-t, amely­nek veze­tő tiszt­ség­vi­se­lő­je és egye­dü­li tagja lett. A cég tény­le­ges gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get nem foly­ta­tott, azt a férfi kizá­ró­lag a pénz­mo­sás­hoz kíván­ta felhasználni.

Az elkö­ve­tő a cég­nek 2015 novem­be­ré­ben egy X. kerü­le­ti bank­fi­ók­ban, 2015 decem­be­ré­ben pedig Szlo­vá­ki­á­ban is bank­szám­lá­kat nyi­tott, majd azok ada­ta­it, vala­mint a net­bank­hoz szük­sé­ges azo­no­sí­tó­kat a meg­bí­zó­ja ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tot­ta. A férfi ezál­tal lehe­tő­vé téve, hogy a cég bank­szám­lá­it isme­ret­len tet­te­sek bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez hasz­nál­ják fel.

A cég bank­szám­lá­já­ra 2016. feb­ru­ár és már­ci­us között kül­föl­dön elkö­ve­tett csa­lá­sok­ból szár­ma­zó, össze­sen mint­egy 180.000.000 forint­nak meg­fe­le­lő össze­gű euró érke­zett, amely­ről a vád­lott tudta, hogy bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­maz­nak. A férfi külön­bö­ző alkal­mak­kor össze­sen mint­egy 22.000.000 forint­nak meg­fe­le­lő eurót vett fel szlo­vá­ki­ai, vala­mint buda­pes­ti bank­fi­ó­kok­ban, illet­ve ATM auto­ma­ták­ból. A vád­lott a kész­pénzt min­den eset­ben átad­ta a meg­bí­zó­já­nak, aki össze­sen 5.000 eurót adott neki jutalékként.

Ezen túl­me­nő­en, a vád­lott az egyik szlo­vá­ki­ai bank­fi­ók­ban csak­nem 100.000.000 forint­nak meg­fe­le­lő euró­ra nézve, kész­pénz­fel­vé­te­li igényt jelen­tett be, amely tranz­ak­ció azon­ban – miu­tán a bank a jóvá­írt össze­gek ere­de­té­nek iga­zo­lá­sát kérte – meghiúsult.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 48 éves fér­fit külö­nö­sen nagy érték­re, üzlet­sze­rű­en és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel, és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel is vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, és vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyoz a vád­irat­ban. A főügyész­ség arra is indít­ványt tett, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat hatá­ro­zott időre tilt­sa el gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő tiszt­sé­ge­i­nek viselésétől.

A fel­vé­te­len az egyik szlo­vá­ki­ai bank­fi­ók­nál, illet­ve ATM-nél tör­tént kész­pénz­fel­vé­tel látható.