Főoldal » Hírek » Külföldi egyetemista poggyászát lopták el – videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, több köz­ok­irat és magán­ok­irat egy­ide­jű elvé­te­lé­vel elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a két nővel szem­ben, akik maguk­kal vit­tek egy őri­zet­le­nül hagyott bőrön­döt, így több mint ötszáz­ezer forint kárt okoz­tak a sér­tett­nek.

A vád sze­rint a szír állam­pol­gár­sá­gú sér­tett 2021 őszén egye­te­mi tanul­má­nyai foly­ta­tá­sa érde­ké­ben vonat­tal érke­zett Kapos­vár­ra, az első útja azon­ban egy vas­út­ál­lo­más­hoz köze­li gyors­ét­te­rem­hez veze­tett. Mivel a nagy­mé­re­tű – a tar­tós kol­lé­gi­u­mi tar­tóz­ko­dá­sá­hoz és tanul­má­nyai foly­ta­tá­sá­hoz szük­sé­ges hasz­ná­la­ti tár­gya­it, iga­zol­vá­nya­it és kész­pén­zét tar­tal­ma­zó – uta­zó­bő­rönd­jét a sér­tett csak nehe­zen tudta moz­gat­ni, ezért azt az étte­rem maga­sí­tott tera­szá­ra veze­tő lép­cső­sor aljá­nál, a jár­dán hagy­ta.

Ezt ész­lel­ték a vád­lot­tak is, akik elha­tá­roz­ták, hogy amíg a sér­tett a gyors­ét­te­rem­ben tar­tóz­ko­dik, az őri­zet­le­nül hagyott poggyászt – a benne lévő érték­tár­gyak­kal és kész­pénz­zel együtt – maguk­kal viszik. A kapos­vá­ri nyo­mo­zók végül a kame­ra­fel­vé­te­lek alap­ján azo­no­sí­tot­ták és elfog­ták az elkö­ve­tő­ket.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tak­kal szem­ben.

Az ese­mé­nye­ket egy tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te.