Főoldal » Archív » Külföldi fiatalok raboltak Siófokon - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt három – köz­tük két fia­tal­ko­rú – kül­föl­di fér­fi­val szem­ben, akik nyá­ron Sió­fo­kon egy fér­fi­tól erő­szak­kal nagyobb össze­gű kész­pénzt vet­tek el.

A hosszabb ideje Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dó és tanu­ló három német állam­pol­gár­sá­gú fia­tal 2016. júni­us 12. nap­ján az éjsza­kai órák­ban Sió­fo­kon meg­is­mer­ke­dett az ittas sér­tet­tel, aki – azzal, hogy azt majd közö­sen elköl­tik – meg­mu­tat­ta a nála lévő nagyobb össze­gű kész­pénzt. Ami­kor a sér­tett kis idő múlva mégis elkö­szönt, a vád­lot­tak pénzt köve­tel­tek tőle. Mivel a sér­tett nem volt haj­lan­dó pénzt adni, a vád­lot­tak előbb fenye­ge­tő­en kör­be­áll­ták, majd egyi­kük vál­lon lökte. A mene­kül­ni pró­bá­ló sér­tet­tet utol­ér­ték, meg­ütöt­ték, a lábát kirúg­ták, ami­től az a föld­re esett, ahol tovább bán­tal­maz­ták. Ezután a nad­rág­já­ból kivet­ték a pénz­tár­cá­ját a benne lévő több mint 50.000,- forint­tal, sze­mé­lyes okmá­nya­i­val és bank­kár­tyá­já­val együtt.

A sér­tett beje­len­té­se alap­ján a vád­lot­ta­kat igen rövid időn belül a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek hely­szí­ne köze­lé­ben elfogták.

A fia­tal­ko­rú vád­lot­tak­kal szem­ben az ügyész­ség javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés alkal­ma­zá­sát, míg fel­nőtt­ko­rú tár­suk­kal szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

Kapos­vár, 2016. októ­ber 19.

Dr. Hor­váth Szilárd

főügyész

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye