Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Külföldi munkalehetőséget ígértek a csalók

Egy 26 éves és egy 36 éves fia­tal­em­ber 2012-ben elha­tá­roz­ták, hogy fik­tív kül­föl­di mun­ka­le­he­tő­ség­re szóló hir­de­tés fel­adá­sá­val fog­nak pénz­hez jutni. Egy inter­ne­tes por­tá­lon szak­mun­ká­sok­nak, Olasz­or­szág­ban, Szi­cí­li­á­ban vég­zen­dő épí­tő­ipa­ri mun­ká­ra hir­det­tek állást, mun­kál­ta­tó­ként egy olasz céget jelöl­tek meg, leír­ták a kiuta­zás fel­té­te­le­it, a szál­lás, étke­zés költ­sé­ge­it, a mun­ka­vég­zés sza­bá­lya­it, a mun­ka­idő tar­ta­mát és a mun­ka­bér össze­gét is. A ter­hel­tek­nek tény­le­ge­sen nem állt sem mód­já­ban, sem szán­dé­ká­ban a kül­föl­di mun­ka­le­he­tő­ség meg­szer­ve­zé­se, ilyen jel­le­gű kap­cso­la­tok­kal nem ren­del­kez­tek.  A ter­hel­tek össze­sen 19 sze­mélyt ejtet­tek téve­dés­be, és okoz­tak 100-100 eurós kárt. A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség a ter­hel­tek ellen a Zala­eger­sze­gi Járás­bí­ró­ság előtt 19 rend­be­li, társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye