Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Külföldön akarta eladni a lopott autót- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki egy Kis­bé­ren lopott gép­ko­csit kül­föl­dön akart érté­ke­sí­te­ni, ezért barát­nő­jé­vel együtt a gép­ko­csit Nyugat-Európába vitte.

Az indít­vány sze­rint a férfi 2020. szep­tem­ber 20-án az éjje­li órák­ban egy kis­bé­ri lakó­ház elől ello­pott egy 600.000 Ft érté­kű sze­mély­gép­ko­csit, amely­ben a sér­tett benne hagy­ta az indítókulcsot.

Az elkö­ve­tő a gép­ko­csi­val kis­bé­ri barát­nő­jé­hez haj­tott, majd őt fel­vet­te, és Szlo­vá­ki­án keresz­tül Auszt­ri­á­ba, Német­or­szág­ba, Hol­lan­di­á­ba és Bel­gi­um­ba utaz­tak. A férfi a gép­ko­csi érté­ke­sí­té­sét tervezte.

Mind­eköz­ben a kis­bé­ri rend­őr­ség a gép­ko­csi körö­zé­sét ren­del­te el, vala­mint a fér­fi­val szem­ben  elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki. A fér­fi­val szem­ben Német­or­szág­ban a ható­sá­gok intéz­ked­tek, a gép­ko­csit lefoglalták.

A férfi ezt köve­tő­en 2020. októ­ber 6-án nem­zet­kö­zi vona­ton uta­zott Magyar­or­szág­ra, ami­kor a hegyes­hal­mi vas­út­ál­lo­má­son tör­té­nő határ­át­lé­pés­re jelent­ke­zé­se­kor a nyo­mo­zó ható­ság bűn­ügyi őri­zet­be vette.

A fér­fi­val szem­ben két továb­bi bün­te­tő­el­já­rás van folya­mat­ban bíró­sá­gi szak­ban lopás miatt. Az egyik eljá­rás­ban a bíró­ság 2020. júni­us 3-án a férfi bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el azzal, hogy a ter­helt Kis­bér köz­igaz­ga­tá­si terü­le­tét nem hagy­hat­ja el.

A Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát 2020. októ­ber 8-án ren­del­te el a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek három hónap­pal tör­té­nő meghosszabbítását.