Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Külföldön dolgoztatták prostituáltként a sértettet, vádat emeltek ellenük – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat három vád­lott ellen, akik a fia­tal nőt Német­or­szág­ba vit­ték azért, hogy pén­zért sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyújtson.

A vád sze­rint a vád­lot­tak közül ket­ten élet­tár­si kap­cso­lat­ban áll­nak, míg har­ma­dik tár­suk köze­li isme­rő­sük. A vád­lot­tak közül a két nő a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zott Német­or­szág­ban. Két vád­lott - akik élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek - 2019 feb­ru­ár­já­ban Berettyó­új­fa­lu­ban meg­is­mer­ke­dett az egyik sér­tet­tel. Miu­tán tudo­mást sze­rez­tek a meg­él­he­té­si gond­ja­i­ról, fel­aján­lot­ták neki a segít­sé­gü­ket és rávet­ték, hogy kül­föl­dön pros­ti­tu­ált­ként dolgozzon.

Mivel az egyik vád­lott­nak már kiter­jedt kap­cso­lat­rend­sze­re volt egy német­or­szá­gi város­ban, meg­ál­la­po­dott egy továb­bi sér­tet­tel abban, hogy a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás­sal meg­ke­re­sett pénzt meg­tart­hat­ja magá­nak, csak a német­or­szá­gi lakás bér­le­ti díjá­nak ráeső részét kel­lett kifizetnie.

2019. feb­ru­ár 25-én a sér­tet­tek, a vád­lot­tak közül a férfi és a kap­cso­la­tok­kal ren­del­ke­ző nő kiutaz­tak egy német­or­szá­gi város­ba, ahol a nő néhány napra kibé­relt egy lakást. A nő a két sér­tett­ről fotó­kat készí­tett, majd azo­kat egy inter­ne­tes oldal­ra fel­töl­töt­te. A hir­de­tés­ék­re jelent­ke­ző fér­fi­ak­kal ő maga álla­po­dott meg és vette át tőlük a pénzt is. 

A berettyó­új­fa­lui sér­tett hat napon keresz­tül nyúj­tott pén­zért sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást, leg­alább 1800 eurót kere­sett, amely­ből azon­ban sem­mit sem kapott, a pén­zen a férfi és a lakást bérlő nő osztozott.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság foly­tat­ta le.

 

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség mind­há­rom vád­lott ellen ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, továb­bá a har­ma­dik vád­lott ellen pros­ti­tú­ció elő­se­gí­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.