Főoldal » Hírek » Külföldön és Magyarországon is futtatta barátnőjét a férfi – rendőrségi fotóval és videóval – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, akit a nyo­mo­zó ható­ság azzal gya­nú­sít, hogy 19 éves part­ne­rét verés­sel kény­sze­rí­tet­te pros­ti­tú­ci­ó­ra.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi a közte és a sér­tett között fenn­ál­ló érzel­mi viszonyt kihasz­nál­va a tava­lyi évtől fogva pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­re vette rá a lányt. Őt idén tavasszal egy lakás­ban fogva is tar­tot­ta. Miu­tán a sér­tett innen meg­szö­kött, a gya­nú­sí­tott hama­ro­san újból meg­ta­lál­ta és magá­val vitte. Ezután ápri­lis­ban, Bécs­ben több­ször meg­ütöt­te és meg­rúg­ta a nőt, annak érde­ké­ben, hogy sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ra ráve­gye. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett sér­tett ilyen álla­po­tá­ban szö­kött másod­szor­ra haza.

A minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szökés-elrejtőzés, a bűn­is­mét­lés és bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán indít­vá­nyoz­ta.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon fog dön­te­ni.

Az eset­tel össze­füg­gés­ben a nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fotók és vide­ók itt érhe­tők el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ausztriabol-menekult-haza-a-bantalmazott-lany#5