Főoldal » Archív » Külföldön ivott, Magyarországon elkapták – vádemelés

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy kül­föl­di férfi ellen.

A bosz­ni­ai férfi 2015. szep­tem­ber 25-én Hor­vát­or­szág felől az udva­ri határ­át­ke­lő­he­lyen jelent­ke­zett belé­pés­re Magyar­or­szág terü­le­té­re az álta­la veze­tett teher­gép­ko­csi­val. A belép­te­tés során – Magyar­or­szág terü­le­tén 103 métert köz­le­ked­ve – a vád­lot­ton az ittas­ság tüne­te­it ész­lel­ték a határ­őrök, így vele szem­ben lég­al­ko­hol vizs­gá­lat­ra került sor, mely meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a sofőr köze­pes fokú ittas álla­pot­ban vezet­te a gép­jár­mű­vet. A vád­lott veze­tői enge­dé­lyét a hely­szí­nen elvet­ték, majd vele szem­ben bün­te­tő­el­já­rás indult.

Bara­nya Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 12.29.