Főoldal » Archív » Külföldről hozta be a kábítószert – társait követően neki is bíróság előtt kell felelnie

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség keres­ke­dés­sel jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 77 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2011-2012-ben jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert hozott be az ország­ba, és azt ter­jesz­tet­te.

A fér­fit, aki­nek bűn­tár­sa­it a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék koráb­ban már elítél­te, Svéd­or­szág­ban fog­ták el, és adták át a magyar ható­sá­gok­nak 2017 janu­ár­já­ban.

Az elkö­ve­tő 2011 nya­rá­tól 2012 ápri­li­sá­ig exta­sy tab­let­tá­kat, amfe­ta­mint, illet­ve koka­int hozott be kül­föld­ről Magyar­or­szág­ra, majd azo­kat rend­sze­res haszon­szer­zés végett két tár­sá­nak érté­ke­sí­tet­te, akik a kábí­tó­szert továb­bi sze­mé­lye­ken keresz­tül áru­sí­tot­ták a fogyasz­tók részé­re.

A vád­lott a két fér­fi­nak 2012 janu­ár­já­tól ápri­lis köze­pé­ig Tata­bá­nyán és Bala­ton­al­má­di­ban adott el jelen­tő­sebb mennyi­sé­gű kábí­tó­szert, így össze­sen leg­ke­ve­sebb 1.000 darab exta­sy tab­let­tát, 2,5 kg amfe­ta­min tar­tal­mú spee­det, vala­mint 10 gramm koka­int.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a fér­fi­val szem­ben.