Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Külön kiemelte a zsűri a magyar ügyészségi csapat dolgozatát
Külön kiemel­te a zsűri a magyar ügyész­sé­gi csa­pat mun­ká­ját az idei THEMIS bün­te­tő­jo­gi témá­jú elő­dön­tő­jé­ben. Így dol­go­za­tuk, mely­ben a bün­te­tő­el­já­rá­sok átadá­sá­val kap­cso­lat­ban készü­lő uniós sza­bá­lyo­zást ele­mez­ték, meg­je­le­nik a a ver­seny leg­ki­vá­lóbb­nak tar­tott tanul­má­nya­it tar­tal­ma­zó The­mis Annu­al Journal-ben. 
 
Gra­tu­lá­lunk dr. Czap Ádám Atti­la, dr. Pet­ne­há­zi Réka és dr. Virá­gos Ale­xand­ra fogal­ma­zók­nak, vala­mint fel­ké­szí­tő­jük­nek dr. Csi­csák Zol­tán kiren­delt leg­főbb ügyész­sé­gi ügyésznek!
 
A THEMIS az igaz­ság­szol­gál­ta­tá­sá­ban dol­go­zó fogal­ma­zók szá­má­ra szer­ve­zett nem­zet­kö­zi ver­seny, négy elő­dön­tő­jé­ből az egyik­nek a múlt év után idén is a Leg­főbb Ügyész­ség adott ott­hont. Az elő­dön­tőt Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész zárta.