Főoldal » Hírek » Különleges személyes adatokat tartalmazó végzést töltött fel az internetre – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy fér­fi­vel szem­ben, aki inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lá­ra fel­töl­tött egy olyan másod­fo­kú bíró­sá­gi vég­zést, amely egy másik sze­mély külön­le­ges sze­mé­lyes ada­ta­it is tartalmazta.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a ter­helt koráb­ban fel­je­len­tést tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt, mely fel­je­len­tés nyo­mán indult eljá­rás­ban a fel­je­len­tett sze­mélyt bűnös­nek mond­ták ki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben. Az íté­let egy másod­fo­kon meg­ho­zott bíró­sá­gi vég­zés­sel emel­ke­dett jogerőre.

Az elkö­ve­tő a bíró­ság másod­fo­kú vég­zé­sét inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lán anél­kül hozta nyil­vá­nos­ság­ra, hogy a vég­zés­ben sze­re­pe­lő sze­mély sze­mé­lyes és külön­le­ges sze­mé­lyes ada­ta­i­nak keze­lé­sé­re jogo­sult lett volna.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.