Főoldal » Archív » Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés Budapesten - vádemelés - FOTÓKKAL

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádolt 36 éves férfi tavaly decem­ber­ben egy VIII. kerü­le­ti tár­sas­ház lép­cső­há­zá­ban fel­gyúj­tot­ta isme­rő­sét, aki olyan súlyos égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ban éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2016. decem­ber 18-án az éjsza­kai órák­ban együtt ita­lo­zott isme­rő­sé­vel, a sér­tet­tel. Eköz­ben szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, amely­nek során a vád­lott leg­alább két­szer fejen ütöt­te a másik férfit.

Ezt köve­tő­en a vád­lott VIII. kerü­le­ti laká­sá­hoz men­tek, ahol a lép­cső­ház­ban ismét össze­vi­tat­koz­tak. A vád­lott ekkor egy pon­to­san nem azo­no­sít­ha­tó anyag­gal leön­töt­te a sér­tet­tet, majd egy öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta a ruhá­ját. A sér­tett nem tudta magát elol­ta­ni. A tüzet a tár­sas­ház egyik lakó­ja ész­lel­te, aki a férfi segít­sé­gé­re sie­tett. A nő a sér­tett égő ruhá­za­tát több­ször lelo­csol­ta egy vödör­ben hozott víz­zel, míg végül sike­rült elol­ta­nia a tüzet. Ezután érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket és a mentőket.

A vád­lott, miu­tán ráön­töt­te a sér­tett­re a nála lévő mara­dék bort, távo­zott a hely­szín­ről, a rend­őrök azon­ban rövid időn belül elfogták.

Az égés igen inten­zív fáj­da­lom­mal járt, köz­ben a sér­tett végig tuda­tá­nál volt. A kiér­ke­ző men­tő­or­vos a fáj­da­lom­csil­la­pí­tást a hely­szí­nen azon­nal meg­kezd­te. A sér­tett olyan súlyos égési sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tá­sa nap­ján éle­tét vesztette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés­sel vádol­ja, a bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le tíz évtől húsz évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A vád­lott jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.

Az üggyel kap­cso­lat­ban koráb­ban köz­zé­tett rend­őr­sé­gi fotók elérhetősége:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/felgyujtotta-ismeroset-a-ferfi-meghalt