Főoldal » Archív » Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés Budapesten - vádemelés (videóval)

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádolt férfi a vád sze­rint tavaly feb­ru­ár­ban a nyílt utcán késel­te halál­ra a vele koráb­ban bará­ti viszony­ban álló sér­tet­tet, majd ezután volt élet­tár­sa segí­tett neki a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­i­nak eltün­te­té­sé­ben, vala­mint a ható­ság előli mene­kü­lés­ben.

 Az első­ren­dű vád­lott - a 25 éves férfi - és a sér­tett az elkö­ve­tés meg­elő­ző évek­ben bará­tok vol­tak, kap­cso­la­tuk azon­ban meg­rom­lott, mivel a vád­lott hosszabb ideje tar­to­zott a másik fér­fi­nak, aki emi­att nehez­telt rá. 2016 janu­ár­já­ban a vád­lott ismét ígé­re­tet tett a tar­to­zá­sa ren­de­zé­sé­re.

A vád­irat sze­rint 2016. feb­ru­ár 9-én az esti órák­ban a sér­tett tele­fo­non fel­hív­ta a vád­lot­tat és talál­ko­zót beszél­tek meg. A sér­tett a saját gép­ko­csi­já­val ment a vád­lot­tért, aki beült mellé, majd az autó­val elin­dul­tak, később pedig egy XVIII. kerü­le­ti utcá­ban lepar­kol­tak.

Ezután az autó­ban - konk­ré­tan azon­ban meg nem hatá­roz­ha­tó okból, illet­ve előz­mé­nye­ket köve­tő­en - a vád­lott rátá­madt a sér­tett­re, több­ször meg­ütöt­te, majd egy kés­sel több alka­lom­mal test­szer­te meg­szúr­ta a fér­fit.

Egy idő után a meg­tá­ma­dott fér­fi­nak sike­rült kiszáll­nia a jár­mű­ből, és mene­kül­ni kez­dett, miköz­ben segít­sé­gért kiál­tott. A vád­lott utána futott, majd ami­kor utol­ér­te a fér­fit, dula­kod­ni kez­dett vele, és ennek során a még min­dig nála lévő kés­sel nagy erő­vel meg­szúr­ta őt.

A sér­tett össze­sett és esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A vád­lott elő­ször meg­pró­bál­ta őt beten­ni a jár­mű­be, majd miu­tán ez nem sike­rült, levet­te a sér­tett nya­ká­ból annak arany nyak­lán­cát, beült a sér­tett gép­ko­csi­já­ba, és azzal elme­ne­kült a hely­szín­ről.

A vád­lott ezután a saját laká­sá­hoz haj­tott, ahol ekkor éppen ott tar­tóz­ko­dott koráb­bi élet­tár­sa, az ügy másod­ren­dű vád­lott­ja, egy 22 éves nő. A vád sze­rint meg­be­szél­ték, hogy a nő segít a fér­fi­nak eltün­tet­ni a bűn­cse­lek­mény nyo­ma­it; ennek meg­fe­le­lő­en kitisz­tí­tot­ták az autót, majd azt a XXI. kerü­let­ben hagy­ták, majd ezután meg­sza­ba­dul­tak a férfi vér­rel szennye­zett ruhá­já­tól, illet­ve késé­től is.

A rend­őrök nagy erők­kel keres­ték az elkö­ve­tőt, és még aznap, az éjsza­kai órák­ban a másod­ren­dű vád­lott laká­sán is meg­je­len­tek, a nő azon­ban valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy nem tudja, hol tar­tóz­ko­dik a volt élet­tár­sa, mivel a kap­cso­la­tuk már egy hónap­ja meg­sza­kadt.

A vád­lot­tak ezután az éjsza­kát a nő nagy­any­já­nak buda­pes­ti laká­sán töl­töt­ték. Más­nap szem­be­sül­tek azzal, hogy a nyo­mo­zó ható­ság mind­ket­tő­jük­kel szem­ben körö­zést adott ki. A másod­ren­dű vád­lott már ekkor önként meg­je­lent a rend­őr­sé­gen, az első­ren­dű vád­lott pedig az esti órák­ban szin­tén fel­ad­ta magát.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés­sel, vala­mint kifosz­tás bűn­tet­té­vel, míg női tár­sát ember­ölés­sel kap­cso­la­tos bűn­pár­to­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja.

A férfi elő­ál­lí­tá­sá­ról készült koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek elér­he­tő­sé­ge:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-hajtovadaszat-veget-ert-videoval-frissitve