Főoldal » Hírek » Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség - VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 61 éves, haj­lék­ta­lan férfi egy vita során fel­gyúj­tot­ta szin­tén haj­lék­ta­lan isme­rő­sét, aki olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy az éle­tét nem lehe­tett meg­men­te­ni, két nap­pal később a kór­ház­ban meg­halt. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2008-ban haj­lék­ta­lan­ként élt Buda­pes­ten, ahol nap­pal gép­ko­csi­val járta a várost, az éjsza­ká­kat pedig a par­ko­lók­ban leál­lí­tott gép­ko­csi­já­ban töl­töt­te. A vád­lott több­ször éjsza­ká­zott a XII. kerü­let, Kút­völ­gyi úton lévő egyik par­ko­ló­he­lyen is. Ennek a par­ko­ló­nak a túl­ol­da­lán, egy erdős terü­le­ten fel­vert sátor­ban lakott a szin­tén haj­lék­ta­lan sér­tett, aki­vel a vád­lott meg­is­mer­ke­dett és rend­sze­re­sen összejárt.

A 2008. augusz­tus 10-ét meg­elő­ző napok­ban a sér­tett talált egy elve­szí­tett pénz­tár­cát, benne a tulaj­do­nos sze­mé­lyes ira­ta­i­val és tele­fon­szá­má­val. A férfi a tele­fon­szá­mot a vád­lott tele­fon­já­val fel­hív­ta, majd a tulaj­do­nos részé­re a tár­cát vissza­szol­gál­tat­ta. A tárca tulaj­do­no­sa mind­ezért 10.000 forint jutal­mat adott a sér­tett­nek, aki azt elköltötte.

A vád sze­rint 2008. augusz­tus 10-én az esti órák­ban a vád­lott ismét meg­lá­to­gat­ta a sér­tet­tet az erdős részen kiala­kí­tott haj­lé­ká­nál. A talál­ko­zó során a vád­lott és a sér­tett több dolog miatt is össze­szó­lal­ko­zott, így azon is, hogy a sér­tett a talált pénz­tár­ca vissza­adá­sá­ért kapott pénz­ből nem adott a vád­lott­nak. A szó­vál­tás során a két férfi össze is vere­ke­dett, majd a vád­lott pon­to­san meg nem hatá­roz­ha­tó faj­tá­jú éghe­tő folya­dé­kot, mint égés­gyor­sí­tó anya­got öntött a sér­tett­re, és meg­gyúj­tot­ta a férfi ruhá­za­tát. Az égés­gyor­sí­tó anyag hatá­sá­ra a sér­tett szin­te tel­jes test­fe­lü­le­te azon­nal láng­ra kapott. Mint­egy 15-25 perc eltel­té­vel a vád­lott végül érte­sí­tet­te a tűz­ol­tó­kat, akik azon­nal men­tőt kér­tek a helyszínre.

A sér­tett a kór­ház­ba szál­lí­tá­sa­kor még élet­ben volt, azon­ban a test­fel­szí­né­nek 92%-át érin­tő III-IV. fokú égési sérü­lé­sek elszen­ve­dé­se miatt két nap­pal később, az inten­zív kór­há­zi keze­lés elle­né­re éle­tét veszí­tet­te. A vád­lott a sér­tett­nek az átla­gost jelen­tő­sen meg­ha­la­dó szen­ve­dést okozott.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re. A főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat ítél­je élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re és tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.

A férfi jelen­leg más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban van.

A rend­őr­ség fel­vé­te­le az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kiderult-az-igazsag