Főoldal » Hírek » Zala Vármegyei Főügyészség » Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés Zalaegerszegen- fedelet adott a fejük fölé, de megölték- a Zala Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy 1976-ban szü­le­tett bün­te­tett becs­völ­gyei nő – a II.r. terhelt- 2018-ban köl­tö­zött a sér­tett­hez annak zala­eger­sze­gi, szív­he­gyi ingat­la­ná­ba. Követ­te őt élet­tár­sa, az 1982-ben szü­le­tett, szin­tén bün­te­tett becs­völ­gyei férfi –az I.r. terhelt-, és velük élt a ter­hel­tek közös kis­gyer­me­ke is. 2020. feb­ru­ár 17-én itt ven­dé­ges­ke­dett az I.r. ter­helt test­vé­re is, aki ezen a napon ismer­te meg a sér­tett fér­fit. A tár­sa­ság nap­köz­ben együtt ita­lo­zott, nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tot­tak, majd az esti órák­ban a test­vér nyu­go­vó­ra akart térni az  egyik szo­bá­ban, mely­ben a 7 hóna­pos gyer­mek is aludt. Ebben az idő­ben a sér­tett és a ter­hel­tek a kony­há­ban össze­vesz­tek. A vita során kia­bál­tak, a kis­ba­ba pedig sírni kez­dett, ezért a test­vér ölbe vette, hogy meg­nyug­tas­sa. A kony­há­ban az egyre dur­vu­ló szó­vál­tás során az I.r. ter­helt pofon ütöt­te a sér­tet­tet, aki ekkor bement a szo­bá­já­ba, ahova követ­ték a ter­hel­tek. A szo­bá­ban a sér­tet­tet ütle­gel­ni kezd­ték, aki ettől a föld­re került. A föl­dön jaj­ve­szé­ke­lő sér­tet­tet test­szer­te tovább bán­tal­maz­ták, ököl­lel ütöt­ték, rúg­ták és tapos­ták. A test­vér a nyö­gé­se­ket hall­va meg­kí­sé­relt segít­sé­get hívni, de a tele­font az I.r. ter­helt a kivet­te a kezé­ből, és a hívást meg­sza­kí­tot­ta. Egy idő után a sér­tett már nem adott élet­je­le­ket. A ter­hel­tek a tes­tet elő­ször fel akar­ták dara­bol­ni, majd eléget­ni, de az is fel­me­rült, hogy a holt­tes­tet elás­sák. Végül a II.r. ter­helt a kony­hát fel­ta­ka­rí­tot­ta, ruhá­kat pakolt össze, majd hogy a cse­lek­mény nyo­ma­it eltün­tes­se, a holt­test köré és a szo­bá­ban lévő fotel­be tex­tí­li­á­kat pakolt, ame­lye­ket meg­gyúj­tott, majd ő is elhagy­ta a házat.

A sér­tett halá­lát a vér­vesz­té­ses shock-állapot tala­ján kiala­kult keringési-légzési elég­te­len­ség okoz­ta, melyet a bán­tal­ma­zás során kiala­kult szá­mos súlyos sérü­lés együt­te­sen ered­mé­nye­zett. A sér­tett a nagy­szá­mú külső és belső sérü­lé­se­it hosszabb időn át, kitar­tó, a szok­vá­nyos embe­ri szen­ve­dést meg­ha­la­dó fáj­da­lom mel­lett szen­ved­te el.

A Zala Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat.