Főoldal » Hírek » Különös kegyetlenséggel, nyereségvágyból bántalmazták ittas ismerősüket - videóval - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja azt a fia­tal­ko­rút és tár­sát, akik rend­kí­vül dur­ván bán­tal­maz­ták isme­rő­sü­ket.

A vád­irat sze­rint 2022. május 2-án este a sér­tett az élet­tár­sá­val együtt a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő deb­re­ce­ni lakó­he­lyén tar­tóz­ko­dott, ahol együtt sze­szes italt fogyasz­tot­tak. A fel­nőtt­ko­rú vád­lott 21 óra körül fel­szó­lí­tot­ta az akkor már ittas sér­tet­tet, hogy hagy­ja el a házat. A férfi elment, de egy üveg ital­lal a kezé­ben tovább­ra is az utcá­ban maradt. Ezt ész­re­vet­te a fel­nőtt­ko­rú vád­lott, kiment hozzá, és vitat­koz­ni kezd­tek, majd olyan nagy erő­vel meg­ütöt­te a sér­tett fejét, hogy a férfi hanyatt esett, és rövid időre az esz­mé­le­tét is elvesz­tet­te. A tet­tes oda­lé­pett a maga­te­he­tet­len fér­fi­hoz, akit több­ször meg­ütött a fején, majd átku­tat­ta a zse­be­it.

Ekkor ment ki a ház­ból a fia­tal­ko­rú társa, aki előbb csak figyel­te az ese­mé­nye­ket, majd ő is ütni és rúgni kezd­te a föl­dön fekvő férfi fejét, és segí­tett átku­tat­ni ruhá­za­tát. A sér­tett­nél nem talál­tak sem­mit, majd pró­bál­ták fel­ál­lí­ta­ni, de végül vissza­lök­ték a föld­re, ahol durva módon tovább bán­tal­maz­ták.

A sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló töré­ses és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Mivel az elkö­ve­tők a férfi fejét, élet­fon­tos­sá­gú szer­ve­it ütöt­ték és rúg­ták, szán­dé­kuk a véde­ke­zés­re kép­te­len áldo­zat éle­té­nek kiol­tá­sá­ra irá­nyult, éle­tét az orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­ta­kat társ­tet­tes­ként, nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban mér­té­kes indít­ványt is tett. Ha az elkö­ve­tők a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­irat sze­rint beis­me­rik tet­tü­ket és lemon­da­nak a tár­gya­lás­ról, úgy a bíró­ság a fia­tal­ko­rút 5 év fia­tal­ko­rú­ak bör­tön­bün­te­té­sé­re, fel­nőtt­ko­rú tár­sát pedig 12 év fegy­ház bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­je.

A csa­tolt vide­ón a bán­tal­ma­zás első része lát­ha­tó.