Főoldal » Archív » Különös kegyetlenséggel ölte meg barátnőjét a férfi - vádemelés

Volt barát­nő­jé­re támadt Kőbá­nyán, és kés­sel meg­öl­te; az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tést indítványoz.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy huszon­há­rom éves férfi - a sér­tett nővel 2019. tava­szán ismer­ke­dett meg egy inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­lon, majd a nőhöz köl­tö­zött. A férfi és a nő rend­sze­re­sen vesze­ke­dett, ,,se veled, se nél­kü­led”  kap­cso­lat­ban éltek. A sér­tett 2019. júli­us ele­jén sza­kí­tott a vád­lot­tal, és meg­kér­te, hogy hagy­ja el a laká­sát, azon­ban később még talál­koz­gat­tak. 2019. júli­us 29-én, a késő esti órák­ban a nő been­ged­te a fér­fit a X. kerü­le­ti laká­sá­ba, ahol a vád­lott meg­tá­mad­ta, kéz­zel és egy kés­sel bán­tal­maz­ta, amely­nek követ­kez­té­ben a nő éle­tét vesz­tet­te. A férfi a cse­lek­mé­nyét köve­tő­en Frank­furt­ba távozott.

A rend­őr­ség gyors és ered­mé­nyes fel­de­rí­té­se, vala­mint az ügyész­ség azon­na­li indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság által soron kívül kibo­csá­tott euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs útján a ter­hel­tet már 2019. júli­us 31-én elfogták.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a fér­fit élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re, amely­ből leg­ha­ma­rabb huszon­öt év után bocsát­has­sák fel­té­te­les szabadságra. 

A vád­lott jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.