Főoldal » Hírek » Különös kegyetlenséggel ölte meg nőismerősét – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben a férfi külö­nös kegyet­len­ség­gel ölte meg nőis­me­rő­sét.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a 2021. feb­ru­ár 17. nap­ján kihir­de­tett íté­le­té­ben a vád­lot­tat külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, továb­bá meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy leg­ko­ráb­ban 25 év letöl­té­sét köve­tő­en bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a férfi a Fő téri elő­szil­vesz­te­ri bulin, a dél­utá­ni órák­ban talál­ko­zott a sér­tet­tel, aki­vel koráb­ban több­ször sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett. A sér­tett fel­hív­ta a vád­lot­tat az alkal­mi tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül szol­gá­ló orosz­lá­nyi lakás­ba, ahol az ittas férfi egy 11 cm és egy 17 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel, köze­pes­nél nagyobb erő­vel 17 alka­lom­mal meg­szúr­ta a köze­pes fok­ban ittas nőt a tes­tén, majd elvág­ta a nya­kát.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint a – bűnös­sé­gét egyéb­ként taga­dó – vád­lot­tal szem­ben a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sa leg­ko­ráb­bi idő­pont­já­nak későb­bi idő­pont­ban meg­ha­tá­ro­zá­sa indo­kolt, figye­lem­mel bru­ta­li­tá­sá­ra, az embe­ri mivol­tá­ból kivet­kőz­ve elkö­ve­tés­re, a sér­tett foko­zot­tab­ban kiszol­gál­ta­tott hely­ze­té­nek kihasz­ná­lá­sá­ra, vala­mint az élet elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elsza­po­ro­dott­sá­gá­ra.