Főoldal » Hírek » Különös visszaeső rabló ellen emeltek vádat Kiskunhalason - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki a vád sze­rint 2020 októ­be­ré­ben Kis­kun­maj­sán egy élel­mi­szer­bolt­ból lopott, majd a távo­zá­sa után a zsák­mány meg­tar­tá­sa érde­ké­ben árok­ba lökte az őt szá­mon kérő férfit.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. októ­ber 23-án, reg­gel, Kis­kun­maj­sán bement egy élel­mi­szer­bolt­ba, ahol sze­szes italt, cso­ko­lá­dét és süte­ményt pakolt a kosa­rá­ba mint­egy 5.000 forint érték­ben. Mikor a pénz­tár­hoz lépett, a bol­tos hölgy közöl­te vele az élel­mi­sze­rek árát. A vád­lott azon­ban csak tíz forin­tot adott a bol­tos­nak, majd a kifi­ze­tet­len áru­val együtt távo­zott az üzletből.

A bol­tos hölgy több­ször is fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy fizes­sen, az utcá­ra is követ­te és a ruhá­já­nál fogva meg­pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni. A vád­lott azon­ban közöl­te, hogy az árut min­den­kép­pen elvi­szi, majd az élel­mi­szert tar­tal­ma­zó tás­ká­kat a kerék­pár­já­ra akaszt­va fize­tés nél­kül elhaj­tott. A szó­vál­tást hal­lot­ta a bolt fölött lakó férfi, aki a bolt­hoz ment és a bol­tos elme­sél­te neki a történteket.

A férfi az autó­já­val azon­nal a vád­lott után indult és mint­egy 100 méter meg­té­te­le után utol is érte. A gép­ko­csi­já­val a vád­lott kerék­pár­ja elé állt. Kiszállt az autó­ból és a vád­lot­tat szá­mon kérte a kifi­ze­tet­len szám­la miatt. Szó­vál­tás ala­kult ki köz­tük, ami során a vád­lott a zsák­mány meg­tar­tá­sa érde­ké­ben meg­ra­gad­ta a sér­tet­tet és egy beto­no­zott árok­ba lökte, ahol a férfi elesett.

A vád­lott ezután egy isme­rő­sé­hez ment, a sér­tett pedig érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. Az árok­ba lökött férfi sze­ren­csé­re nem sérült meg. A kis­kun­ha­la­si rend­őrök még aznap elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a rablót.

A vád­lott bün­te­tett elő­éle­tű, koráb­ban zsa­ro­lás miatt ítél­ték vég­re­haj­tan­dó bör­tön­re. A külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő férfi letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, őt a járá­si ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.