Főoldal » Hírek » Kurdokat akart Nyugat-Európába csempészni egy lengyel és ukrán férfi - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tott ukrán és len­gyel állam­pol­gár­sá­gú két fér­fit letar­tóz­tat­ta.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként a két kül­föl­di fér­fit. A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a 31 éves ukrán és a 43 éves len­gyel férfi Buda­pest kör­nyé­kén haladt gép­ko­csi­val, amit az ukrán férfi veze­tett. A fér­fi­ak a gép­ko­csi­juk­ba 3 kurd szár­ma­zá­sú török állam­pol­gárt vet­tek fel, majd – tudva azt, hogy a 3 sze­mély jog­el­le­ne­sen tar­tóz­ko­dik az Euró­pia Unió terü­le­tén – őket a fővá­ros­ba szál­lí­tot­tak, hogy onnan tovább utaz­za­nak Euró­pá­ba. A gép­ko­csit a rend­őrök Buda­pest X. kerü­le­té­ben, a Köny­ves Kál­mán kör­úton a Nép­li­get köze­lé­ben ellen­őriz­ték, mely­nek során a gya­nú­sí­tot­ta­kat és uta­sa­i­kat elfog­ták.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az őri­zet­be vett ukrán és len­gye­li férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A fér­fi­ak­nak magyar­or­szá­gi kötő­dé­sük nincs. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rin­ti bűn­cse­lek­mény tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­ge jelen­tős, a bün­te­té­si tétel 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. Mind­er­re tekin­tet­tel meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­ba­don bocsá­tá­suk ese­tén az elkö­ve­tők Magyar­or­szág terü­le­tét elhagy­nák, ezál­tal elszá­mol­ta­tá­suk elle­he­tet­le­nül­ne. Emel­lett a szük­sé­ges az ember­csem­pé­szést segí­tő háló­zat, illet­ve a gya­nú­sí­tot­tak tár­sa­i­nak fel­ku­ta­tá­sa, amely­re figye­lem­mel fenn­áll a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye is.

A kerü­le­ti ügyész­ség indít­vá­nyá­val a bíró­ság első- és másod­fo­kon is egyet­ér­tett és a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te.