Főoldal » Archív » Kuruzslók ellen emelt vádat a Nagykanizsai Járási Ügyészség

A ter­hel­tek 2011. augusz­tus 1. és 2012. októ­ber 24. között – 64 személynél-  rend­sze­re­sen  orvo­si tevé­keny­ség  köré­be tar­to­zó keze­lé­se­ket, így fog­tö­mést, gyö­kér­ke­ze­lést, fog­hú­zást, fog­íny­kor­rek­ci­ót, fog­csi­szo­lást, koro­na­pró­bát, lenyo­mat­vé­telt, pro­té­zis levé­telt, illet­ve fel­he­lye­zést végez­tek,  de fog­kő­le­vé­telt, vala­mint fog­fe­hé­rí­tést is vál­lal­tak annak elle­né­re, hogy az ehhez szük­sé­ges fog­or­vo­si, illet­ve den­tál­hi­gi­é­ni­kus szak­ké­pe­sí­tés­sel senki  nem ren­del­ke­zett. A ter­hel­tek ellen  a Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség  kuruzs­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat  fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Nagy­ka­ni­zsai Járás­bí­ró­ság előtt.

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye