Főoldal » Archív » Kutyák ették meg az elhullott szarvasmarhát

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járásbíróságon.

A vád­lott 2016-ban állat­te­nyész­tés­sel, illet­ve állat­tar­tás­sal fog­lal­ko­zott egy Kis­mar­ja mel­let­ti tanyán. A férfi bér­tar­tást is vál­lalt, azon­ban 2016 nya­rán a bér­tar­tás­ra átadott szar­vas­mar­hák közül egy isme­ret­len okból elpusztult.

A vád­lott azért, hogy ne kell­jen fizet­nie az elhul­lott állat ható­sá­gi elszál­lít­ta­tá­sá­ért, a szar­vas­mar­hát a tanya terü­le­tén lévő erdő­sáv mellé húzta és teme­tet­le­nül ott­hagy­ta. Az elhul­lott állat tes­tét a vád­lott kutyái megették.

Az elpusz­tult állat tete­me a vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek értel­mé­ben veszé­lyes hul­la­dék­nak minősül.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, vissza­eső vád­lott ellen veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­ság­ra. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság ren­del­je el a vád­lott párt­fo­gó felügyeletét.