Főoldal » Archív » Kutyakonzerves dobozból készített vevővel lopta az internetet

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség köz­ér­de­kű üzem ellen elkö­ve­tett infor­má­ci­ós rend­szer és adat meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fia­tal férfi ellen 2014. feb­ru­ár végén, aki ott­hon talált hul­la­dék anya­gok­ból, így kutya­kon­zer­ves doboz­ból és egy rozs­dás para­bo­la anten­na tányér­ból műkö­dő­ké­pes vevő­esz­közt épí­tett a vád­lott, mely fel­is­mer­te a szol­gál­ta­tó rádió­hul­lá­mú háló­za­tát. Ezután a szer­ke­ze­tet egy lap­top­hoz csat­la­koz­tat­ta és egy prog­ram segít­sé­gé­vel fel­tör­ve a rend­szert, léte­ző elő­fi­ze­tők azo­no­sí­tó­já­val csat­la­ko­zott a háló­zat­ra és azt jogo­su­lat­la­nul, ingyen hasz­nál­ta 2013. szep­tem­be­ré­ben egy héten keresz­tül. Ennek során a rend­szer­ben kima­ra­dá­sok jelent­kez­tek, melyet az elő­fi­ze­tők jelez­tek a szol­gál­ta­tó felé. Műsze­rek­kel tud­ták bemér­ni az ille­gá­lis vevő­be­ren­de­zés helyét és fel­de­rí­te­ni az elkö­ve­tő személyét.

A Bor­sod Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye