Főoldal » Hírek » Kutyát sétáltató férfira támadt a visszaeső férfi - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki ököl­ütés­sel torol­ta meg azt, hogy a sér­tett szóvá tette az utcán tör­té­nő indo­ko­lat­lan kiabálását.

A vád­irat sze­rint az ittas férfi 2022. már­ci­us 21-én a Tata­bá­nya, Béla király kör­té­ren futott, eköz­ben han­go­san kia­bált. A hely­szí­nen kutyát sétál­ta­tó  sér­tett a  tár­sa­sá­gá­ban lévő fivé­ré­nek meg­je­gyez­te, hogy „miért kell üvöl­töz­ni egy lakó­te­le­pen”, amit az elkö­ve­tő is meg­hal­lott. A vád­lott szá­mon kérte a sér­tet­tet, majd ököl­lel arcon ütöt­te. Ezután a táma­dó férfi a sér­tet­tet ismét meg akar­ta ütni, azon­ban a sér­tett előle elha­jolt, és az őt folya­ma­to­san meg­üt­ni akaró férfi kezét több­ször eltol­ta, míg a dula­ko­dás miatt mind­ket­ten eles­tek. A vád­lott tovább­ra is ütle­gel­ni pró­bál­ta a sér­tet­tet, ezért a a bán­tal­ma­zott férfi test­vé­re oda­lé­pett hoz­zá­juk, és elhúz­ta az elkö­ve­tőt, aki mikor fel­állt, a föl­dön a tenye­ré­vel támasz­ko­dó sér­tett kezé­re ráug­rott, ami­től a sér­tett kéz­kö­zép­csont­ja eltört.

A férfi ötször volt bün­tet­ve, leg­utóbb a bíró­ság 2022-ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt 1 év 4 hónap, vég­re­haj­tá­sá­ban 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indít­ványt, vala­mint indít­vá­nyoz­ta a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elrendelését.

A cse­lek­mény egy részé­ről készí­tett fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://youtu.be/TYR986at_oQ.