Főoldal » Hírek » Kutyatartóra támadtak a megvádolt állatvédők – fotóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy bán­tal­ma­zott­nak vélt kutya meg­men­té­sé­re szer­ve­ző­dött akció részt­ve­vői ellen, akik éjjel, erő­szak­kal ron­tot­tak az állat gazdájára.

A vád­irat sze­rint az eset előz­mé­nye, hogy 2020. augusz­tus 31-én egy Veszp­rém mel­let­ti falu­ban élő férfi – vide­ót is mel­lé­kel­ve – fel­je­len­tet­te szom­széd­ját az állat­vé­dők­nél, hogy a komon­dor faj­tá­jú kutyá­ját bán­tal­maz­za. Az állat­vé­dő egye­sü­let kép­vi­se­lő­je, egy 34 éves nő, a vide­ót fel­töl­töt­te a közös­sé­gi háló­ra, illet­ve szep­tem­ber 3-án rend­őri intéz­ke­dést is kért a hely­szín­re. Ekkor a nő meg is fenye­get­te a fér­fit, hogy „sze­ren­csé­je, hogy a rend­őrök itt van­nak, külön­ben elás­ta volna”. A rend­őrök azon­ban sem­mi­fé­le intéz­ke­dést nem tar­tot­tak szük­sé­ges­nek, és elmen­tek a helyszínről.

A videó és a nő bejegy­zé­sei alap­ján azon­ban akció szer­ve­ző­dött a kutya meg­men­té­sé­re. Szep­tem­ber 23-án éjjel Buda­pest­ről egy tíz fős csa­pat, fia­tal fér­fi­ak és nők vegye­sen gép­ko­csi­val indul­tak a tele­pü­lés­re, ahová éjjel egy óra körül érkez­tek meg. Az akci­ó­ról a vide­ót meg­osz­tó nő is tudo­mást szer­zett, aki egy mun­ka­tár­sá­val  szin­tén a hely­szín­re érkezett.

A cso­port tag­jai az éjje­li idő­pont­tal mit sem törőd­ve, a gazda kapu­ja előtt han­gos­kod­ni kezd­tek, a zajra kisi­e­tő fér­fit trá­gár módon szi­dal­maz­ták, miköz­ben az ingat­lan vas­ka­pu­ját dön­get­ték, rug­dos­ták. Az akció alatt a férfi két kis­ko­rú gyer­me­ke is a ház­ban aludt, a nagy zajra pedig a szom­szé­dok is fel­éb­red­tek. A rug­do­sás­tól a kapu kinyílt, a komon­dor pedig kiju­tott az utcá­ra, ahol a vád­lot­tak befog­ták, betet­ték az egye­sü­let kép­vi­se­lő­jé­nek autó­já­ba és elhaj­tot­tak a helyszínről.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tak­kal szem­ben – akik közül az állat­vé­dő egye­sü­let kép­vi­se­lő­jét a garáz­da­ság mel­lett zak­la­tás vét­sé­gé­vel is vádol­ta – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben tíz vád­lott ese­té­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra, két, koráb­ban már bün­te­tett vád­lott ese­té­ben pedig pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en 2-2 évre pró­bá­ra bocsá­tot­ta a vád­lot­ta­kat, két vád­lot­tal szem­ben pedig 150-150 000 forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki. A bíró­ság vég­zé­se még nem jogerős.

Az állat tulaj­do­no­sá­val szem­ben külön bün­te­tő­el­já­rás indult állat­kín­zás miatt, ám azt a nyo­mo­zó ható­ság bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban meg­szün­tet­te, mivel a kutyát ért bán­tal­ma­zás nem volt olyan jel­le­gű, hogy az a bűn­cse­lek­mény tör­vé­nyi tény­ál­lá­sá­ban fog­lal­ta­kat meg­va­ló­sí­tot­ta volna.