Főoldal » Hírek » Lábbilincset kapott a kihallgatása után ismét lopni induló tolvaj - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a fia­tal fér­fi­nak a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét, aki gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sa dél­után­ján már ismét lopott.

A 20 éves gya­nú­sí­tott 2021. már­ci­us 10-én, reg­gel, egy mát­ra­ve­re­bé­lyi lakó­ház beke­rí­tett udva­rá­ról ello­pott egy 5.000 forint érté­kű tali­gát. A sér­tett tet­ten érte, amint a tali­gát a tel­ket hatá­ro­ló kerí­té­sen át bedob­ta a szom­szé­dos lakat­lan ház udva­rá­ba, így a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár megtérült.

A fér­fit még aznap a rend­őr­sé­gen gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták, majd miu­tán elen­ged­ték, dél­után bement egy másik mát­ra­ve­re­bé­lyi ház udva­rá­ra, a bejá­ra­ti ajtót befe­szí­tet­te, és 9.000 forint érték­ben élel­mi­szert és italt lopott.

A gya­nú­sí­tott ellen e két lopás mel­lett egy koráb­bi köz­ve­széllyel fenye­ge­tés miatt és egy a közel­múlt­ban elkö­ve­tett falo­pás miatt is indult már eljá­rás, ezért a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­le­té­re tett indítványt.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a gya­nú­sí­tott házi őri­ze­tét négy hónap­ra, a továb­bi bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben. A kény­szer­in­téz­ke­dést a rend­őr­ség tech­ni­kai esz­köz­zel, nyom­kö­ve­tő beren­de­zés­sel ellen­őr­zi majd.

A köz­nyelv­ben láb­bi­lincs­ként emle­ge­tett elekt­ro­ni­kus nyom­kö­ve­tő esz­köz két lép­cső­ben képes ellen­őriz­ni a gya­nú­sí­tot­tat: a kije­lölt lakás­ban van egy bel­té­ri egy­ség, amely elő­ze­tes jel­zést küld a rend­őr­ség­re, ha az őri­ze­tes elhagy­ja a kije­lölt terü­le­tet, a fel­sze­relt esz­köz ilyen­kor vib­rá­lás­sal jelez a gya­nú­sí­tott­nak is.  Ezek után a nyom­kö­ve­tő másod­per­cek alatt átáll GPS-jeladásra, amellyel a rend­őr­ség azo­no­sí­ta­ni tudja a tar­tóz­ko­dá­si helyét, követ­ni tudja moz­gá­sát. Ha az esz­közt meg­pró­bál­ják erő­szak­kal leven­ni, rög­tön jelez a köz­pont­nak, ahogy akkor is, ami­kor az akku­mu­lá­to­ra merül­ni kezd.

A láb­bi­lincs hasz­ná­la­tá­val tehát lénye­ge­sen kisebb a szö­kés koc­ká­za­ta, mint ami­kor a rend­őrök csak eseti jel­leg­gel ellen­őriz­ték, hogy a gya­nú­sí­tot­tak ott­hon tartózkodnak-e.