Főoldal » Hírek » Lakásbérlet felmondás konyhakéssel - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három férfi ellen önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt. 

A vád­irat sze­rint az egyik férfi a tulaj­do­ná­ban lévő mis­kol­ci lakást 2020. júli­us hónap­tól bérbe adta. 2020. decem­ber ele­jé­re azon­ban lak­bér és köz­üze­mi díj hát­ra­lék hal­mo­zó­dott fel, ezt akar­ta tisz­táz­ni a bent lakó két csa­lád­dal, azon­ban ehhez segít­sé­gül hívta a tár­sa­it, így dél­után hár­man érkez­tek a lakáshoz.

Csen­ge­té­sük­re az egyik férfi bérlő nyi­tott ajtót, mire a vád­lot­tak azon­nal az enge­dé­lye nél­kül benyo­mul­tak a lakás­ba oly módon, hogy a bér­be­adó meg­fog­ta a férfi vál­lát, betol­ta a kony­há­ba, mögöt­te pedig bemen­tek a tár­sai. A kony­há­ban csak a bér­be­adó és a bérlő tar­tóz­kod­tak, a két másik férfi meg­állt az elő­szo­bá­ban. A bér­be­adó és a lakó között elszá­mo­lá­si vita ala­kult ki, nem jutot­tak meg­egye­zés­re, mivel a bérlő tagad­ta a tar­to­zá­so­kat. A tulaj­do­nos ettől annyi­ra indu­la­tos lett, hogy a kony­ha­szek­rény fiók­já­ból kivett egy 12 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést, és azzal fenye­get­te meg a bér­lőt, hogy amennyi­ben egy hónap múlva nem köl­töz­nek ki a lakás­ból, meg­öli és elás­sa a Bükkben.

A tár­sa­i­nak nem volt tudo­má­sa a vita ilyen kime­ne­te­lé­ről. Mind­hár­man távoz­tak, viszont - annak érde­ké­ben, hogy köl­tö­zés­re ösz­tö­kél­jék a lakó­kat - a férfi a tulaj­do­nát képe­ző rou­tert magá­val vitte.

 A sér­tett magán­lak­sér­tés miatt hatá­lyos magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben a bün­tet­len elő­éle­tű bér­be­adó­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, míg két tár­sá­val szem­ben – akik közül az egyik bün­tet­len, a másik bün­te­tett – köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.