Főoldal » Hírek » Lakásbetörővel szemben emelt vádat az ügyészség - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 49 éves férfi a tulaj­do­no­sok távol­lé­tét kihasz­nál­va, több kis­pes­ti lakás­ba is betört, és össze­sen több mint 5 mil­lió forint érték­ben lopott főleg éksze­re­ket és műsza­ki cikkeket.

A vád­lott 2019 júni­u­sá­ban, fel­té­te­les ked­vez­ménnyel sza­ba­dult egy koráb­bi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­ből. Ezután mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből tar­tot­ta fenn magát.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. május végén úgy tört be egy XIX. kerü­le­ti lakás­ba, hogy a nap­pa­li abla­kát befe­szí­tet­te, majd az abla­kon keresz­tül bemá­szott a lakás­ba, és onnan arany éksze­re­ket, kar­órát és műsza­ki cik­ke­ket lopott el együt­te­sen csak­nem 3,4 mil­lió forint értékben.

A férfi 2020. júli­us ele­jén egy XIX. kerü­le­ti ház­nak feszí­tet­te be a bejá­ra­ti ajta­ját, majd átku­tat­ta a házat, ahon­nan arany és ezüst éksze­re­ket tulaj­do­ní­tott el mint­egy 600 ezer forint értékben.

A férfi két hónap­pal később, 2020. szep­tem­ber ele­jén egy kis­pes­ti lakás utca­fron­ti abla­kát feszí­tet­te be, majd a lakás­ba az abla­kon keresz­tül bemá­szott és onnan ugyan­csak éksze­re­ket tulaj­do­ní­tott el, ame­lyek össze­sen több mint 900 ezer forin­tot értek.

A Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 49 éves fér­fit több rend­be­li, dolog elle­ni erő­szak­kal, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel, illet­ve vét­sé­gé­vel vádol­ja. A bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a bíró­ság a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gét zárja ki.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tetoablakon-at-probalt-elbujni-a-rendorok-elol