Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Lakat alatt a besurranó tolvaj - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te egy 23 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy sal­gó­tar­já­ni ingat­lan­ból 250.000 Ft érték­ben tulaj­do­ní­tott el külön­bö­ző vagyontárgyakat.

A 23 éves férfi 2022 júli­u­sá­ban a nyi­tott kapun keresz­tül bement nóg­rá­di megye­szék­hely egy ingat­la­ná­ba, mely­nek tera­szos részé­ről eltu­laj­do­ní­tott egy elekt­ro­mos játék­au­tót, 5 liter ben­zint és négy alu­fel­nit, össze­sen 250.000 Ft értékben.

A fér­fit a nyo­mo­zó ható­ság őri­zet­be vette és lopás bűn­tet­te elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­tot­ta meg.

Az ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, mivel koráb­ban szin­tén lopás miatt több alka­lom­mal volt már elítél­ve és több bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el az újabb bűncselekményt.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség­gel egyet­ért­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt elren­del­te a gya­nú­sí­tott letartóztatását.

A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott fel­leb­be­zést jelen­tett be, így a dön­tés nem végleges.