Főoldal » Hírek » Lakat alatt a rovott múltú baseballütős garázda - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 31 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki beszél­ge­tés­re invi­tál­ta, majd base­ball­ütő­vel bán­tal­maz­ta ismerősét.

A gya­nú­sí­tott 2022. augusz­tus 30-án az esti órák­ban áthív­ta magá­hoz egy isme­rő­sét beszél­get­ni. A sér­tett át is ment, ám a beszél­ge­tés min­den előz­mény nél­kül fenye­ge­tés­be tor­kol­lott, mely­nek hevé­ben a ven­dég­lá­tó egy base­ball­ütő­vel több­ször meg­ütöt­te vendégét.

A sér­tett mene­kü­lő­re fogta a dol­got, kihát­rált a ház­ból, a házi­gaz­da azon­ban követ­te és az utcán is foly­tat­ta a bán­tal­ma­zást és a fenyegetőzést.

A sér­tett az üté­sek követ­kez­té­ben a fején, a kar­ján és a lábán is súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A fér­fit a nyo­mo­zó ható­ság őri­zet­be vette és súlyos testi sér­tés­sel és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság­gal gya­nú­sí­tot­ta meg hall­gat­ta ki, míg az ügyész­ség – mivel a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, több bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt álló gya­nú­sí­tott a bűn­ügyi fel­ügye­let sza­bá­lya­it is meg­szeg­te – a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta a letartóztatását.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség­gel egyet­ért­ve egy hónap­ra elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés a védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán még nem végleges.