Főoldal » Hírek » Lakat alatt a volt feleségét az utcán bántalmazó férfi – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya nyo­mán a bíró­ság elren­del­te annak a 35 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy elle­ne már folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás alatt, egy bíró­sá­gi tár­gya­lás után ismét bán­tal­maz­ta volt feleségét.

A 35 éves férfi ellen azért indult bün­te­tő­el­já­rás, mert 2023. janu­ár 27-én este Pász­tón a roko­na­i­val együtt bán­tal­maz­ta – akkor még – váló­fél­ben lévő fele­sé­gét és annak csa­lád­tag­ja­it. A nő ekkor a fején, comb­ján és az alkar­ján szen­ve­dett hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket, de az őt ért bán­tal­ma­zás csont­tö­ré­ses sérü­lés lét­re­ho­zá­sá­ra is alkal­mas volt, a súlyo­sabb sérü­lés elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek volt csak köszönhető.

A férfi 2023. novem­ber 21-én 10 óra­kor meg­je­lent a Pász­tói Járás­bí­ró­sá­gon, a volt fele­sé­ge által indí­tott gyer­mek­el­he­lye­zé­si per tár­gya­lá­sán. A fér­fit elkí­sér­ték hoz­zá­tar­to­zói is, mint­egy 7-8 sze­mély, akik a bíró­ság udva­rán vára­koz­tak. A tár­gya­lás befe­je­zé­sét köve­tő­en a férfi a volt fele­sé­ge után sie­tett, aki ekkor már kilé­pett a bíró­ság kapu­ján a Fő utcá­ra. Ami­kor utol­ér­te, azon­nal ököl­lel ütni kezd­te vala­mint meg­rúg­ta a nőt és vele lévő test­vé­rét. A két nő bán­tal­ma­zá­sá­ba bekap­cso­lód­tak a volt férj roko­nai is, akik ugyan­csak ököl­lel ütöt­ték és rug­dos­ták őket.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a volt fele­ség nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett,  míg test­vé­ré­nek a feje sérült meg.

Az eljá­rás három rend­be­li súlyos testi sér­tés – egy befe­je­zett és két kísér­le­ti cse­lek­mény – miatt folyik a gya­nú­sí­tott ellen. A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel, mivel ismé­tel­ten volt fele­sé­ge sérel­mé­re köve­tett el bűncselekményt.

A kény­szer­in­téz­ke­dést a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en egy hónap­ra elrendelte.