Főoldal » Hírek » Lakat alatt az autókra szakosodott tolvaj- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 35 éves, több­szö­rös vissza­eső fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a közel­múlt­ban három gép­ko­csi­ból is lopott Bátonyterenyén.

A férfi 2020. novem­ber 22-e és 30-a között három gép­ko­csi­ból tulaj­do­ní­tott el érté­ke­ket. Novem­ber 22-én 10 óra körül a zár­szer­ke­ze­tet meg­ron­gál­va a nyílt utcán tört fel egy sze­mély­gép­ko­csit, a hátsó ülés­ről eltu­laj­do­ní­tott egy pénz­tár­cát, benne 19.000 Ft kész­pénz­zel és sze­mé­lyes okmányokkal.

Más­nap ugyan­csak egy utcán par­ko­ló autót sze­melt ki és a dél­utá­ni sötét­ség­ben a kocsi abla­kát betör­ve 20.000 Ft össz­ér­ték­ben egy fúró­szár­kész­le­tet és egy bőr­ka­bá­tot zsákmányolt.

Novem­ber 30-án dél körül fel­fi­gyelt egy futár­cég nyi­tott álla­pot­ban lévő teher­gép­ko­csi­já­ra, és kihasz­nál­va, hogy a futár cso­mag­ki­adás miatt a hátsó ajtó­hoz ment, a gép­ko­csi­ba benyúl­va az első ülés­ről eltu­laj­do­ní­tott egy pénz­tár­cát, benne 61.000 Ft kész­pénz­zel, sze­mé­lyes ira­tok­kal és bankkártyával.

A cse­lek­ményt ész­le­lő sér­tett üldöz­ni kezd­te a gya­nú­sí­tot­tat, aki a meg­szer­zett pénz­tár­cá­ból kivett 10.000 Ft-ot, és azzal elme­ne­kült, míg a pénz­tár­cát a többi tar­tal­má­val együtt a föld­re dobta.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopá­sok miatt, ugyan­is 2019 szep­tem­be­ré­ben sza­ba­dult 5 év 9 hó bör­tön­bün­te­té­sé­ből, a mos­ta­ni lopá­sa­it több­szö­rös vissza­eső­ként követ­te el, és elle­ne több más bün­te­tő­el­já­rás is folyik jelen­leg is. Az egyik bíró­sá­gi ügyé­ben éppen a letar­tóz­ta­tá­sa elren­de­lé­sé­nek nap­ján szab­tak ki vele szem­ben lopás miatt újabb 1 év szabadságvesztést.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap­ra elren­del­te a férfi letartóztatását.

Az ügy­ről kiadott, fotó­kat is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/gepkocsikbol-lopott-elfogtak-a-rendorok-0