Főoldal » Hírek » Lakat alatt az idős szüleit és testvérét is bántalmazó nógrádi férfi – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság letar­tóz­ta­tott egy, a har­min­cas éve­i­ben járó nagy­oro­szi fér­fit, aki - a gyanú sze­rint - szü­le­it és test­vé­rét kés­sel fenye­get­te meg, majd bán­tal­maz­ta is őket.

A Rét­sá­gi Rend­őr­ka­pi­tány­ság előtt folya­mat­ban lévő bűn­ügy eddig ren­del­ke­zés­re álló ada­tai sze­rint az ittas férfi 2023. novem­ber 14-én dél­ben egy kés­sel meg­ölés­sel fenye­get­te meg idős szü­le­it. Majd édes­any­ját a föld­re lökte, nya­kát meg­ra­gad­ta és foj­to­gat­ta, édes­ap­ját pedig egy hoked­li­vel fejen és vál­lon ütöt­te, és két láb­bal a föld­re került édes­ap­ja vál­lá­ra ugrott. Ezután a szü­lei védel­mé­re kelő test­vé­rét ököl­lel arcon ütöt­te és a lép­cső­ről lelökte.

A rend­őr­ség a cse­lek­mé­nye után őri­zet­be vette, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mé­lyek sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés­sel és veszé­lyes fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zak­la­tás­sal gya­nú­sí­tot­ta meg, majd kez­de­mé­nyez­te letartóztatását.

 

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a rend­őr­ség elő­ter­jesz­té­sét ala­pos­nak talál­va indít­ványt tett a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­sá­gon a férfi ellen a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben, mert már volt elítél­ve súlyos testi sér­tés miatt, és jelen­leg is folyik elle­ne ilyen bűn­cse­lek­mény miatt nyo­mo­zás Budapesten.

A férfi nem dol­go­zik, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat, a rend­őri intéz­ke­dés­nek agresszí­ven ellen­sze­gült, ezért sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén tar­ta­ni lehet attól, hogy – akár a szü­lei sérel­mé­re - újabb hason­ló bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egyet­ér­tett az ügyé­szi állás­pont­tal és az ülése végén elren­del­te a kényszerintézkedést.

A dön­tést az ügyész tudo­má­sul vette, a gya­nú­sí­tott azon­ban fel­leb­be­zést jelen­tett be, így a bíró­ság vég­zé­se még nem végleges.