Főoldal » Hírek » Lakat alatt egy olasz és egy szír embercsempész - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te egy 35 éves olasz és egy 37 éves szír férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik kül­föl­di állam­pol­gá­ro­kat akar­tak átjut­tat­ni a határon. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2022. szep­tem­ber 20-án az olasz férfi egy áru­szál­lí­tás­ra kiala­kí­tott jármű rak­te­ré­ben tizen­négy szír állam­pol­gárt szál­lí­tott. A mig­rán­sok egy sze­mély­szál­lí­tás­ra nem alkal­mas, tel­je­sen zárt rész­ben, ablak, szel­lő­ző nyí­lás, klíma és ülő­hely nél­kül össze­zsú­fol­va utaz­tak a jármű rak­te­ré­ben, mellyel a gya­nú­sí­tott nekik testi-lelki gyöt­rel­met oko­zott. Az olasz férfi Rét­ság lakott terü­le­tén egy rend­őri intéz­ke­dés során bukott le.

2022. szep­tem­ber 23-án a szír férfi egy nyolc­sze­mé­lyes kis­busz­ban ugyan­csak tizen­négy szír állam­pol­gárt szál­lí­tott, uta­sai közül töb­ben egy iga­zol­ta­tás előtt Szé­csény kül­te­rü­le­tén a jár­mű­ből kiug­rot­tak és elrej­tőz­tek az út mel­let­ti mező­gaz­da­sá­gi területen.

A szír állam­pol­gá­rok kül­föld­re szóló úti okmánnyal nem ren­del­kez­tek és magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét sem tud­ták iga­zol­ni, úti cél­juk Szlo­vá­kia felé vezetett.

A szír fér­fit a nyo­mo­zó ható­ság több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel, míg az olasz fér­fit csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tot­ta meg, az ügyész­ség pedig a magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­ke­ző gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­ra a bűn­cse­lek­mény tár­gyi súlyá­ra tekin­tet­tel indít­ványt tett.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség­gel egyet­ért­ve – a jelen­lé­tük biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben ­­– egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatását.