Főoldal » Hírek » Lakat alatt maradhatnak az unokázós csalók- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy 67 éves férfi és egy 52 éves nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát, akik az „uno­ká­zós” mód­szer­rel több sze­mély­től csal­tak ki, illet­ve kísé­rel­tek meg kicsal­ni kész­pénzt Nóg­rád és Heves megyében.

A rend­őr­ség ügye­le­té­re 2021. feb­ru­ár 10-én dél­után érke­zett beje­len­tés arról, hogy egy idős sal­gó­tar­já­ni fér­fi­től isme­ret­len sze­mé­lyek három­mil­lió forint kész­pénzt csal­tak ki. Kül­föl­di tele­fon­szám­ról hív­ták fel és közöl­ték vele, hogy hoz­zá­tar­to­zó­ját bal­eset érte, kész­pénz­re van szük­sé­ge, amit rend­őrök visz­nek el neki. A téve­dés­be ejtett sér­tett ezt köve­tő­en a lak­cí­mé­re érke­ző, magu­kat rend­őr­nek kiadó sze­mé­lyek­nek átad­ta az összeget. 

Már­ci­us­ban több Sal­gó­tar­ján­ban és Gyön­gyö­sön élő idős­ko­rú sze­mély­től is meg­kí­sé­rel­tek a csa­lók a fenti mód­szer­rel pénzt sze­rez­ni, majd a Nóg­rád Megyei Rendőr-főkapitányság rend­őrei egy 2021. már­ci­us 26-án vég­re­haj­tott akció során Pász­tón elfog­ták a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó 67 éves és 52 éves szlo­vák állam­pol­gá­ro­kat, akik éppen egy újabb összeg átvé­te­lé­re vol­tak úton.

A több­rend­be­li, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt őri­zet­be vett sze­mé­lyek letar­tóz­ta­tá­sát akkor egy hónap­ra ren­del­te el a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírája.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség most indít­ványt tett a két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak továb­bi három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, mivel a kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sát a szö­ké­sük veszé­lye, illet­ve a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt, vala­mint a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben tovább­ra is indo­kolt­nak tartja.