Főoldal » Archív » Lakóházakat fosztogatott a nyolc fős tolvajbanda

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség soro­za­tos lakás­be­tö­ré­sek miatt emelt vádat hét fér­fi­val és egy nővel – köz­tük négy fia­tal­ko­rú­val – szem­ben.

A vád­lot­tak 2015. októ­ber és 2016. ápri­lis között külön­bö­ző sze­mé­lyi össze­té­tel­ben – ese­ten­ként apa két fia­tal­ko­rú fiá­val együtt – betör­tek öt büs­süi és egy kapos­vá­ri, első­sor­ban kül­föl­di­ek tulaj­do­ná­ban lévő, rész­ben üre­sen álló hét­vé­gi vagy csa­lá­di házak­ba úgy, hogy az ajtó­kat befe­szí­tet­ték, az abla­ko­kat betör­ték. A házak­ból külön­bö­ző elekt­ro­ni­kai cik­ke­ket, alkat­ré­sze­ket, szer­szá­mo­kat és lakás­fel­sze­re­lé­si tár­gya­kat tulaj­do­ní­tot­tak el 14.000,- és 716.000,- forint közöt­ti, össze­sen csak­nem 1.000.000,- forin­tot elérő összeg­ben. Az egyik hol­land sér­tet­től azért nem tud­tak elhoz­ni sem­mit, mert kuta­tás köz­ben a ház­ban a riasz­tó meg­szó­lalt és a vád­lot­tak elme­ne­kül­tek.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, egy fia­tal­ko­rú­val szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta.