Főoldal » Archív » Láncfűrésszel támadt a testvérére

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki Gödön egy lánc­fű­résszel támadt az iker­test­vé­ré­re, meg­se­be­sít­ve őt.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy férfi 2018. szep­tem­ber 11-én, az iker­test­vé­ré­vel egy épít­ke­zé­sen dol­go­zott Gödön. Dél­után a gya­nú­sí­tott test­vé­re, a bűn­ügy sér­tett­je haza­küld­te a fér­fit pihen­ni. A gya­nú­sí­tott erre fel­vett egy lánc­fű­részt, bein­dí­tot­ta, a test­vé­re felé indult, majd felé csa­pott a műkö­dő fűrésszel. A sér­tett hát­rált, elbot­lott és elesett, köz­ben a fűrész a kar­ján és a hátán oko­zott sérülést.

A sér­tett ekkor lábra állt, majd mind­két kezé­vel - melye­ken vas­tag mun­ka­vé­del­mi kesz­tyű volt - meg­ra­gad­ta a lánc­fű­részt, és sike­rült a fűré­szen a féket behúz­ni, így a motor aka­doz­ni kez­dett. Ezt a pil­la­na­tot kihasz­nál­va a sér­tett elfu­tott, de a test­vé­re egy dara­big üldöz­te őt lánc­fű­résszel a kezé­ben, majd vissza­ment az építkezésre.

A gya­nú­sí­tot­tat itt fog­ták el az idő­köz­ben érte­sí­tett rendőrök

A sér­tett a hátán és a kar­ján könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az, hogy súlyo­sabb követ­kez­mé­nye nem volt a gya­nú­sí­tott tet­té­nek, a sér­tett aktív véde­ke­zé­sé­nek és annak volt köszön­he­tő, hogy el tudott menekülni.

Az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gya­nú­sí­tott férfi ese­té­ben okkal lehet tar­ta­ni attól, hogy sza­ba­don véde­kez­ve a tanú­kat meg­fé­lem­lí­te­né, vagy újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el. Mind­ez eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel nem, kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­vel aka­dá­lyoz­ha­tó meg. A Pest Megyei Főügyész­ség ezért tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.