Főoldal » Hírek » Láncfűrésszel támadt az intézkedő rendőrökre egy taksonyi férfi - fotóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett - leg­utóbb hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak miatt elítélt - 47 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 őszén, Tak­sony egyik utcá­já­ban lánc­fű­résszel támadt a garáz­da maga­tar­tá­sa miatt vele szem­ben intéz­ke­dő rendőrökre.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. szep­tem­ber 27-én, Tak­sony­ban, a lakó­he­lye szom­széd­sá­gá­ban élő több sze­méllyel szem­ben agresszí­van lépett fel, őket egy műkö­dés­ben lévő ben­zin­mo­to­ros lánc­fű­résszel fenye­get­te, vala­mint tár­gya­kat ron­gált meg.

A szom­szé­dok beje­len­té­sé­re a hely­szín­re érke­zett a Szi­get­szent­mik­ló­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság 4 hiva­tá­sos állo­má­nyú tagja, akik intéz­ke­dést kez­de­mé­nyez­tek a vád­lot­tal szem­ben. A rend­őrök fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit, hogy a lánc­fű­részt állít­sa le és tegye le, ő azon­ban a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, azzal hado­nász­ni kez­dett, a rend­őrök­kel szem­ben táma­dó­lag lépett fel, miköz­ben fenye­get­te is őket. Az intéz­ke­dő rend­őrök kizá­ró­lag azért nem szen­ved­tek sérü­lést, mert a vád­lott táma­dá­sa elől hát­rál­ni kezdtek. 

A vád­lott a továb­bi rend­őri intéz­ke­dés hatá­sá­ra vissza­fu­tott a kert­jé­be, majd behúz­ta a kert­ka­put. A rend­őrök követ­ték az őrjön­gő fér­fit, majd testi kény­szert alkal­maz­va elfog­ták és előállították.

Az ügy­ben a Leg­főbb Ügyész­ség kije­lö­lé­se alap­ján eljá­ró Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő 47 éves fér­fi­val szem­ben hiva­ta­los sze­mély, illet­ve több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tett kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék­re. A vád­lott jelen­leg egy koráb­bi, másik ügy­ben - hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt - kisza­bott jog­erős fegy­ház­bün­te­tést tölt.

A rend­őri intéz­ke­dés előz­mé­nyei, így a szom­szé­dok­kal szem­ben tanú­sí­tott garáz­da cse­lek­mé­nyek miatt a fér­fi­val szem­ben a Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség emelt vádat. 

A fotó­kon az elkö­ve­tés esz­kö­ze, a ben­zin­mo­to­ros lánc­fű­rész látható.