Főoldal » Archív » Lángoló autók- leszámolás Cegléden - fotókkal

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két fér­fi­val szem­ben, akik hara­go­sa­ik gép­ko­csi­ját, telep­he­lyét gyúj­tot­ták fel Ceg­lé­den.

A bűn­ügy vád­lott­jai, két ceg­lé­di férfi, rég­óta bará­tok vol­tak. Az egyik férfi a saját vagy csa­lád­tag­ja­it érin­tő ügyek miatt több ember­re hara­gu­dott Ceg­lé­den. Nehez­telt arra a rend­őr­re, aki egyik hoz­zá­tar­to­zó­ját érin­tő házi őri­ze­tet ellen­őriz­te, több olyan fér­fi­ra, akik­kel anya­gi vagy hiva­ta­los eljá­rás­sal kap­cso­la­tos vitá­ja volt.

A férfi a tár­sát és egy, a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt sze­mélyt arra bírt rá, hogy gyújt­sák fel a kisze­melt hara­go­sa gép­ko­csi­ját, telep­he­lyét.

2014 szep­tem­be­ré­től 2016 feb­ru­ár­já­ig a vád­lott meg­bí­zá­sát a tár­sai öt eset­ben tel­je­sí­tet­ték. A sér­tet­tek­nek utcán vagy a házuk kert­jé­ben par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi­ját, teher­gép­ko­csi­ját a késő esti órák­ban motor­ben­zin­nel lelo­csol­ták és fel­gyúj­tot­ták. A jár­mű­vek tel­jes mér­ték­ben vagy nagy részük­ben kiég­tek, üzem­kép­te­len­né, hasz­nál­ha­tat­lan­ná vál­tak.

A gép­ko­csik fel­gyúj­tá­sá­val a vád­lot­tak 300.000,- forint­tól 3,7 mil­lió forin­tig ter­je­dő összeg­ben okoz­tak kárt a sér­tet­tek­nek.

Az egyik sér­tett­nek a cége nagy­kő­rö­si telep­he­lyén lévő épü­le­tét gyúj­tot­ták fel 2 mil­lió forint kárt okoz­va.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádol­ja a fér­fi­a­kat.