Főoldal » Hírek » Lángra kapott a haja a gyufával játszó kislánynak- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal nővel szem­ben, aki fel­ügye­let nél­kül hagy­ta négy éves kis­lá­nyát, aki ezalatt gyu­fá­val meg­gyúj­tot­ta a saját haját és súlyo­san megsérült.

A vád­irat sze­rint, a vád­lott és az élet­tár­sa együtt neve­lik négy éves kis­lá­nyu­kat  sajó­ka­zai ott­ho­nuk­ban. A vád­lott élet­tár­sa 2020. júli­us 9-én Buda­pest­re ment dol­goz­ni, így a nő ket­tes­ben maradt ott­hon a gyer­mek­kel. A vád­lott ott­ho­ni teen­dő­i­nek ellá­tá­sa köz­ben, az álta­la hasz­nált gyu­fás­do­bozt a lakás szo­bá­já­ban lévő ágy fek­vő­fe­lü­le­te és tám­lá­ja közé tette, ahol azt a kis­gyer­mek is elér­het­te. Mialatt a vád­lott házi mun­kát vég­zett, az udva­ron vitá­ba keve­re­dett a gyer­mek­kel, mire a kis­lány bement a lakás­ba. Rövid idő eltel­té­vel, a nő a gyer­mek sírá­sá­ra lett figyel­mes, majd mikor besza­ladt a lakás­ba azt látta, hogy a kis­lány haja a hom­lo­ká­nál lán­gol. A vád­lott a tüzet a kezé­vel elol­tot­ta, majd víz­zel leön­töt­te a gyer­mek fejét. Mikor a vád­lott kér­dő­re vonta a síró sér­tet­tet, ő elmond­ta, hogy a haját az ágyon talált gyu­fá­val gyúj­tot­ta fel. Miu­tán a vád­lott a szom­szé­da­i­tól segít­sé­get kért, a men­tők a gyer­me­ket kór­ház­ba szállították.

Az élet­ko­rá­nál, fej­lett­sé­gé­nél fogva véde­ke­zés­re kép­te­len sér­tett a hom­lo­kán 8 napon túl gyó­gyu­ló, II. fokú égési sérü­lést szen­ve­dett. A sérü­lés­sel össze­füg­gés­ben azon­ban élet­ve­szé­lyes álla­pot, súlyos egész­ség­rom­lás nem ala­kult ki, mara­dan­dó fogya­té­kos­ság kiala­ku­lá­sa nem várható.

A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű nőt véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele  szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt a Kazinc­bar­ci­kai Járásbíróságnak.