Főoldal » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség » Lányokat prostitúcióra kényszerítő emberkereskedők letartóztatását indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség – videóval

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a két fér­fi­nek és nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik erő­szak­kal és fenye­ge­té­sek­kel vet­ték rá a sér­tet­te­ket pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség foly­ta­tá­sá­ra.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik megyei kis­vá­ros­ban élő két férfi és nő, rész­ben ismert, rész­ben még isme­ret­len tár­sa­ik­kal leg­alább két fia­tal lányt tar­tot­tak fogva laká­suk­ban. A fog­va­tar­tás alatt a sér­tet­te­ket tett­leg bán­tal­maz­ták illet­ve egyi­kü­ket kis­ko­rú gyer­me­ké­nek testi épsé­gét fenye­get­ve vet­ték rá, hogy az inter­ne­ten hir­det­ve sze­xu­á­lis tevé­keny­sé­get foly­tas­sa­nak a 2020-as év első felé­ben. A sér­tet­te­ken túl­me­nő­en más nők pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gét is szer­vez­ték az ország több részén. Az eddi­gi bizo­nyí­té­kok sze­rint a sér­tet­tek egyi­két Német­or­szág­ba adták el, pros­ti­tú­ció szer­ve­zé­sé­vel fog­lal­ko­zó magyar isme­rő­se­ik részé­re.

A minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés, az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa, továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re, a többi között azért, mert az egyik férfi az elfo­gá­suk­ra irá­nyu­ló akció során egy bezárt helyi­ség­ben pró­bált meg elrej­tőz­ni.

A főügyész­ség indít­vá­nyá­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tan­dó ülé­se­in fog dön­te­ni. A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség által irá­nyí­tott nyo­mo­zás­ban a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság és a TEK közös,  a gya­nú­sí­tot­tak elfo­gá­sá­ra irá­nyu­ló akci­ó­já­ról az aláb­bi lin­ken talál­ha­tók fény­ké­pek és videó.

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberkereskedelem-es-kenyszermunka-harom-embert