Főoldal » Archív » Lapockán szúrta a feleségét egy férfi Naszályon

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az 54 éves, elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­vel szemben.

A férfi és a fele­sé­ge Naszá­lyon, egy csa­lá­di ház­ban éltek. A férj a bör­tön­ből való sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en úgy gon­dol­ta, hogy a távol­lé­te alatt a fele­sé­ge meg­csal­ta őt, ezért közöt­tük gya­ko­ri­ak vol­tak a veszekedések.

2017. már­ci­us 10-én, a reg­ge­li órák­ban a házas­pár sze­szes italt fogyasz­tott, majd bevá­sá­rol­tak. Dél­után a férfi a kony­há­ban főzött, köz­ben alko­holt ivott, majd meg­csör­rent a fele­sé­ge tele­fon­ja. A férfi ezen félté­keny­ség­ből fel­dü­hö­dött, és a sér­tett tele­fon­ját föld­höz vágta, vala­mint fenye­ge­tő kije­len­té­se­ket tett. Az asszony mér­gé­ben szin­tén föld­höz vágta a férfi tele­fon­ját, majd hátat for­dí­tott neki. Ekkor a férfi oda­lé­pett hozzá, és őt egy alka­lom­mal, egy 13 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel a bal lapoc­ka alatt meg­szúr­ta. Az asszonyt ezt köve­tő­en a kiér­ke­ző men­tők kór­ház­ba szállították.

A szú­rás – a mell­üreg meg­nyi­tá­sá­nak reá­lis lehe­tő­sé­ge miatt – alkal­mas volt élet­ve­szé­lyes sérü­lés okozására.

A fér­fi­val szem­ben a főügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.