Főoldal » Hírek » Le akart szállni, megrúgta a buszsofőrt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 43 éves férfi ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő Mis­kol­con, helyi jára­tú autó­bu­szon uta­zott, de szó­vál­tás­ba került a sofőr­rel, akit a vita végén megrúgott. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. decem­ber hónap köze­pén a dél­utá­ni órák­ban Mis­kol­con helyi jára­tú autó­bu­szon uta­zott, és az egyik meg­ál­ló­hoz köze­led­ve azt fel­té­te­lez­te, hogy a jármű nem fog meg­áll­ni, pedig ő ott akart leszáll­ni, ezért ütni és rán­gat­ni kezd­te az ajtaját.

A sofőr meg­ál­lí­tot­ta az autó­buszt, hát­ra­ment a fér­fi­hez és fele­lős­ség­re vonta, vala­mint közöl­te vele, hogy a kije­lölt meg­ál­ló­he­lyen meg fog állni. Az utas viszont fel­in­dul­tan és szó­vál­tást kez­de­mé­nye­zett a busz­so­főr­rel, aki fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja el a jár­mű­vet. A férfi leszállt ugyan, de a vele együtt leszál­ló és őt távo­zás­ra fel­szó­lí­tó sofőrt folya­ma­to­san szi­dal­maz­ta. Ami­kor a busz­ve­ze­tő vissza­lé­pett a jár­mű­be, a férfi hátul­ról a fel­kar­ján meg­rúg­ta oly módon, hogy egy fém­osz­lop­ba kapasz­kod­va vett len­dü­le­tet a rúgáshoz.

A busz­so­főr sérü­lést nem szen­ve­dett, a cse­lek­mény­ről érte­sí­tet­te a rendőrséget.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.