Főoldal » Archív » Lebukott a veszélyes hulladékot kidobó férfi

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­tés­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nagy­kor­pá­di férfi ellen, aki olyan hely­re vitt és rakott le veszé­lyes­nek minő­sü­lő ház­tar­tá­si sze­me­tet, ahol a hul­la­dék elhe­lye­zé­se nem volt enge­dé­lyez­ve.

A 33 éves vád­lott 2019 ápri­li­sá­ban elha­tá­roz­ta, hogy meg­sza­ba­dul nagy­kor­pá­di ott­ho­ná­nak gará­zsá­ban fel­hal­mo­zott ház­tar­tá­si hul­la­dé­kok­tól.

A fér­fi­nek a sze­mét elszál­lí­tá­sá­ra - annak mennyi­sé­ge és nagy­sá­ga miatt - nem volt alkal­mas jár­mű­ve, ezért isme­rő­sé­től kérte köl­csön telep­já­ró­ját és egy után­fu­tót, aki­nek nem mond­ta el, hogy mire kell neki a gép­ko­csi.

A vád­lott a köl­csön­kért után­fu­tós telep­já­ró­val két­szer for­dult, mire kihord­ta sze­me­tét Nagy­kor­pád egy hul­la­dék elhe­lye­zé­sé­re nem enge­dé­lye­zett kül­te­rü­le­té­re. A szám­ta­lan lom között volt egye­bek mel­lett fém­bö­dön, faszek­rény, autó­gu­mi, kerék­pár­váz, hóla­pát, isko­lai füzet, azon­ban veszé­lyes hul­la­dék­nak a vád­lott által kido­bott hűtő­szek­rény minő­sül, mert a benne lévő kémi­ai anya­gok alkal­ma­sak a kör­nye­zet veszé­lyez­te­té­sé­re.

A veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­tés­nek bűn­tet­tét a tör­vény 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni, ezért az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.