Főoldal » Hírek » Lebukott az áruházi tolvaj - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt az Esz­ter­go­mi  Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki kifosz­tot­ta isme­rő­sét, és több hely­ről lopott. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. szep­tem­ber 28-án, egy esz­ter­go­mi áru­ház­ban a ruhá­za­tá­ba rej­tett  2 darab tab­le­tet, 1 darab okos­te­le­font össze­sen 125.997 forint érték­ben. A férfi  fize­tés nél­kül akart távoz­ni, azon­ban a biz­ton­sá­gi kapu jel­zett, ezért a biz­ton­sá­gi őr tet­ten érte, így a lopás­sal oko­zott kár megtérült. 

Egy másik eset­ben a sér­tett 2021. szep­tem­ber 25-én az elkö­ve­tő tár­sa­sá­gá­ban alko­holt ivott, majd együtt haza­men­tek a sér­tett esz­ter­go­mi laká­sá­ba. A férfi a sér­tett alvó és ittas álla­po­tát kihasz­nál­va magá­hoz vette annak mobil­te­le­fon­ját, note­book­ját, mobilt Wi-fi rou­te­rét, és haj­nyí­ró készü­lé­két, vala­mint 28.000 forint­ját. A kifosz­tás­sal az elkö­ve­tő 62.000 forint kárt okozott.

Az elkö­ve­tő 2021. októ­ber 3-án, éjjel, 6 darab esz­ter­go­mi áru­sí­tó bódét tört fel azért, hogy lop­jon. A bódék­ból pénzt, víz­for­ra­lót és kávét vitt el.  

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn, továb­bá a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és 92.000 forint vagyon­el­kob­zás­ra ítélje.