Főoldal » Hírek » Lebukott egy hamis bankjeggyel, majd újra azzal fizetett - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A férfi 2018 nya­rá­nak végén öt alka­lom­mal fize­tett hamis eurós bank­je­gyek­kel össze­sen 290 euró értékben.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a negye­dik alka­lom­mal meg­tör­tént fize­tés után az áru­ház alkal­ma­zott­ja fel­is­mer­te a 100 eurós bank­jegy hamis­sá­gát és rend­őrt hívott. Ennek elle­né­re a férfi tíz nap múlva újra hamis bank­jeggyel fizetett.

A jelen­leg is – más ügy­ben – sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő férfi több­szö­rös vissza­eső­ként való­sí­tot­ta meg a bűn­cse­lek­ményt. Vele szem­ben foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt 12 év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban – egye­bek mel­lett – fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vagyon­el­kob­zás­ra, és annak meg­ál­la­pí­tá­sá­ra tett indít­ványt, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A nyo­mo­zást a vád­lot­tal szem­ben a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda mun­ka­tár­sai foly­tat­ták le, érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fog hozni az ügyben.

A vide­ó­fel­vé­tel az egyik elkö­ve­tést rögzítette.